องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

พัฒนาคุณภาพชีวิต พึ่งเศรษฐกิจภาคการเกษตรกรรม  ก้าวนำการศึกษา


พันธกิจ

1.            ก่อสร้างปรับปรุง พัฒนาการคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า และผังเมือง

2.            ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนา สาธารณูปโภค แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

3.            ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

4.            พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

5.            พัฒนาสวัสดิการสังคม และการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

6.            ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

7.            ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท

8.            ส่งเสริม พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขอนามัยชุมชน

9.            พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

10.          พัฒนาคุ้มครองดูแล รักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

11.          ส่งเสริมการปกครองประชาธิปไตย และความเสมอภาค

12.          บริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์