องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +
 นางสาววันเพ็ญ ฉั่นพัฒนาพงศ์
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  04249995 โทรสาร 042490995
  อีเมล์ +  admin@nasing.go.th
 
  ชื่อ +

 นางสาววันเพ็ญ ฉั่นพัฒนาพงศ์

  ตำแหน่ง + ปลัด อบต.
  โทรศัพท์ +  04249995 โทรสาร 042490995
  อีเมล์ +   admin@nasing.go.th
 
 
  ชื่อ +

นายนรินทร์ ศรีอุทา

  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  04249995 โทรสาร 042490995
  อีเมล์ +  admin@nasing.go.th
 
  ชื่อ +

 นางปาริชาติ ใจศรี

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 04249995 โทรสาร 042490995
  อีเมล์ + admin@nasing.go.th
 
  ชื่อ +
-ว่าง-
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  04249995 โทรสาร 042490995
  อีเมล์ +  admin@nasing.go.th
 
  ชื่อ +
นายศุภชัย นาอุดม
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  04249995 โทรสาร 042490995
  อีเมล์ +  admin@nasing.go.th
 
 
  ชื่อ +

 นางมลิวรรณ ประชาชัย

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  04249995 โทรสาร 042490995
  อีเมล์ +  admin@nasing.go.th
 
  ชื่อ +
-ว่าง-
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  04249995 โทรสาร 042490995
  อีเมล์ +  admin@nasing.go.th
 
 
  ชื่อ +

นายสุวนัย สาวะริพล 

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +  04249995 โทรสาร 042490995
  อีเมล์ + admin@nasing.go.th