องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

 การบริการพื้นฐาน

  การคมนาคม

             มีถนนลาดยาง      1      สาย        ยาว       3      กิโลเมตร

             ถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  2  สาย  ยาว   7    กิโลเมตร

             มีถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน    1     สาย    ยาวประมาณ   4,500     เมตร

            ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและส่วนน้อยเป็นถนนลูกรัง

         การโทรคมนาคม

                         ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                       -              แห่ง

             ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                                              9          แห่ง

             เครื่องโทรศัพท์สาธารณะ                                      2           เครื่อง

             เครื่องโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์ติดตั้งของแต่ละหมู่บ้าน   1     เครื่อง

       การไฟฟ้า

             มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน                                             รวม      8  หมู่บ้าน

     แหล่งน้ำธรรมชาติ

             ลำน้ำ , ลำห้วย                                                               14           สาย

             บึง ,หนองอื่น ๆ                                                               6              แห่ง

      แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

             ฝาย                                                                                 10           แห่ง

             บ่อน้ำตื้น                                                                         257         แห่ง

             บ่อโยก                                                                             22           แห่ง

             ถังเก็บน้ำ                                                                          13           แห่ง

             บ่อกรมทรัพยากรธรณีวิทยา                                               1              แห่ง

    การสูบน้ำด้วยไฟฟ้า                                                     -              แห่ง