องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

  สภาพทางสังคม

         การศึกษา

-  โรงเรียนประถมศึกษา                                                       2           แห่ง (ขยายโอกาส 1 แห่ง )

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา                                                         -               แห่ง

-  โรงเรียนอาชีวะศึกษา                                                       -               แห่ง

-  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง                                                      -               แห่ง

-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                                    8              แห่ง

-  หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน                                         8              แห่ง

-  ศูนย์การเรียนชุมชน                                                        2              แห่ง

-  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล              1               แห่ง

         สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-  วัด / สำนักสงฆ์                                                  6 / 3        แห่ง

-  มัสยิด                                                                   -              แห่ง

-  ศาลเจ้า                                                                -              แห่ง

-  โบสถ์                                                                   -              แห่ง

       การสาธารณสุข

                                -  โรงพยาบาลของรัฐขนาด        -     เตียง           -         แห่ง

                                -  สถานีอนามัยประจำตำบล  /  หมู่บ้าน            1        แห่ง

                                -  สถานพยาบาลเอกชน                                      3        แห่ง

                                -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                    2       แห่ง

                                -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ   100 

-  มีการจัดตั้ง  อ.ส.ม.   ทุกหมู่บ้าน

         ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-              สถานีตำรวจชุมชนตำบล                                      -                                 แห่ง

-              สถานีดับเพลิง                                                        -                               แห่ง