องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

        สภาพทางเศรษฐกิจ

        อาชีพ

                  อาชีพหลัก    คือ     การทำนา  การทำสวนยางพารา

                  อาชีพรอง      คือ     การทำเกษตรแบบผสมผสาน การค้าขาย   การรับจ้างทั่วไป 

                    อาชีพเสริม     คือ     กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรวมกลุ่มอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้านตามครัวเรือน เช่น กลุ่มทอผ้าย้อมคราม,กลุ่มจักรสาน,  กลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ,  กลุ่มตัดเย็บจักรอุตสาหกรรมและกลุ่มแปรรูปอาหาร

        หน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล คือ

-  ธนาคาร                                                              -            แห่ง

-  โรงแรม                                                                -          แห่ง

-  ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก                                              2         แห่ง

-  โรงงานอุตสาหกรรม                                            -             แห่ง

-  โรงสี                                                                   10          แห่ง

-  ร้านค้า                                                                51        แห่ง

-  ร้านจำหน่ายน้ำแข็ง                                             1          แห่ง