องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

     
   นางสาววันเพ็ญ ฉั่นพัฒนาพงศ์  
   ปลัด อบต.  

โทร. 081-0641543

   
  นายนรินทร์ ศรีอุทา
 
  รองปลัด อบต.  

โทร. 087-8644154

   
 นางปาริชาติ ใจศรี -ว่าง- นายศุภชัย นาอุดม
หัวหน้าสำนักปลัด
 ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 081-7265429

โทร. 084-7882424

 
  นางมลิวรรณ ประชาชัย -ว่าง-
นายสุวนัย สาวะริพล 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 081-8713281
โทร. 097-3200512