องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE)

คือจุดให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก้ผู้ใช้บริการทุกคน โดยผู้ใช้บริการสามารถติดต่อทำธุระกรรมทุกชนิดกับราชการได้เสร็จสิ้นทั้งหมดภายในจุดบริการเพียงจุดเดียว องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวตำบลนาสิงห์ในการติดต่อราชการที่สะดวก รวดเร็ว จึงจัดทำจุดบริการ ONE STOP SERVICE)(จุดบริการเบ็ดเสร็จ) ขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ บริเวณชั้น1