องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     
   นางมลิวรรณ ประชาชัย  
   ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
นางสาวแพรวนภา  นนทวงศ์

นักวิชาการศึกษา
นางพตจนีย์ ศิริปะกะ  นางสุนิตย์  ขุ่ยร้านหญ้า
นางสายใจ  เขียวเซ็น
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓ ครู คศ.๓
 
 
 
 นางไพรินทร์ เนตร์จันทร์ นางระฏิพร ราชโยธา นางระวิวรรณ ธรรมสุนา
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ นางดวงสมร สีจันทร์ นางทัศณีพร นันทา
นางสาวมลิวัลย์ ขันทะมูล
ครู คศ.๓
ครู คศ.๑ ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 นางสาวพรสุดา จอมชายสงค์
นายอธิวัฒน์  บุษบง
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการกองการศึกษาฯ