องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     
   นางมลิวรรณ ประชาชัย  
   ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
 
 
นางสาวพตจนีย์ โพธิ์ศรี
 นางสาวสายใจ เขียวเซ็น  นางไพรินทร์ เนตร์จันทร์
 ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก

 
 นางสุนิตย์ พรรษา  นางระฏิพร ราชโยธา
 ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก
 

 นางระวิวรรณ ธรรมสุนา
 นางสาวมลิวัลย์ ขันทะมูล
 ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
   
 นางสาวทัศณีพร ราษี  นางดวงสมร สีจันทร์
 ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
   
 
- ว่าง -

        นายอธิวัฒน์  บุษบง    
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
  ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการกองการศึกษาฯ