องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
กองคลัง

 
 
  นางกรณิช  พินะสา
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
 
 
นางวิภาวดี  ชนะดี
นางสาวละอองดาว คำเชียงใหม่ -
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาววรรณิศา  นันทา
-
นางสาวศิรินภา  คำโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้