องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

 
 
  นางปาริชาติ ใจศรี  
   หัวหน้าสำนักปลัด  
     
นายเพชร ลามคำ จ่าเอกทองปุ่น สกุลซ้ง นายณรงค์ฤทธิ์ ชัยงาม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นักทรัพยากรบุคคลนางสาวพรสวรรค์ พันธ์เลิศ

เจ้าพนักงานธุรการ
   
 
   นางสาวอมรรัตน์ ทาพิสุทธิ์ 
 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

 
นายมนตรี สรวงสิริ
 นายสมบัติ มูลจูล  นางสาวเทวา ชาลือ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์  แม่บ้าน
     
   นายบรรจง  กงซุย  
  นักการภารโรง