องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายประหยัด  จะหลาบหลอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์
โทรศัพท์ 085-726-3165
E-mail : Jalablong165@gmail.com
 
 
นายสมศักดิ์  ทองอุ่น
นางดวงเดือน  สิมมาโคตร
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์
โทรศัพท์ 087-260-9586
โทรศัพท์ 093-478-961
E-mail: ad.nasingbk.@gmail.com
E-mail: ad.nasingbk.@gmail.com
 
 นายสุรพล  นันทา
 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์
 โทรศัพท์ 085-598-1039
E-mail: ad.nasingbk.@gmail.com