องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายละเอียดบัญชีโครงการ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]55
2 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนดำเนินงานประจำปี 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]40
3 ส่วนที่ 1 บทนำ แผนดำเนินงานประจำปี 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]43
4 แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 2561 ]125
5 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 29 ธ.ค. 2560 ]191
6 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ส่วนที่ 1 และ 2 [ 29 ธ.ค. 2560 ]171
7 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต [ 29 ธ.ค. 2560 ]164
8 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว [ 29 ธ.ค. 2560 ]178
9 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง [ 29 ธ.ค. 2560 ]166
10 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้งพื้นฐาน [ 29 ธ.ค. 2560 ]169
 
หน้า 1|2