องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) [ 2 เม.ย. 2563 ]51
2 รายงานผลการดำเนินการปร้องกันการทุจริตประจำปี 2562 [ 2 เม.ย. 2563 ]31
3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 7 พ.ค. 2562 ]107
4 ประกาศเจตจำนงซื่อสัตย์สุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ [ 7 พ.ค. 2562 ]127
5 รายงานการประชุม เรื่องการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 30 ต.ค. 2561 ]126
6 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต [ 30 ต.ค. 2561 ]119
7 มาตรการ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน [ 30 ต.ค. 2561 ]121
8 มาตรการ ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 30 ต.ค. 2561 ]102
9 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 ต.ค. 2561 ]110
10 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 30 ต.ค. 2561 ]121
 
หน้า 1|2