องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
 


การประชุมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต อย่างชัดเจน


วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางสาววันเพ็ญ ฉั่นพัฒนาพงศ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม การสร้างวัฒนธรรมองค์กร มีหัวข้อการประชุมดังนี้
-การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-การลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
-แนวทางในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่