องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
 


เวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ได้จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมเทพสิงขร อบต.นาสิงห์