วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค Asus หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัตรท้องถิ่นรักษ์โลก กิจกรรมบริหารจัดการด้วยถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กก9054 บึงกาฬ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ตามโครงการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัตรท้องถิ่นรักษ์โลก กิจกรรมบริหารจัดการด้วยถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กก 3608 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสอนเจริญราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาทรายเจริญสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสอนเจริญราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง