วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2567
ซื้อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศพด. กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง