วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแฮ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างโครงการขยายไหล่ทาง คสล. หน้าโรงเรียนบ้านนาสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุอื่นๆ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง