วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
ซื้อโครงการป้องกันและควบคคุมโรคระบาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสอนเจริญราษฎร์ ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอร(รายหัว)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายทอง หมู่ที่ 5 ตำบลนาสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  พ.ย. 2564
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง