วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ต.ค. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2563
ซื้อรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่่น ค่ารับรอง ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายรัฐพิธี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมหอประชุมเทพสิงห์ขร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกปลายนา หมู่ที่ 6 ตำบลนาสิงห์ บ้านนาทรายเจริญสุข กว้าง 5 เมตร ยาว 977 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศพด. กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการอาหารกลางวันของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญราษฎร์ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาสิงห์,นาทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ รุ่นที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง