องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สปสช. ตำบล
คำสั่ง อบต.นาสิงห์
สถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
E-service บริการประชาชน
 
ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
ติดต่อขอใช้บริการผ่านเว็บไซต์
 

สภาพทั่วไป
 

        สภาพทั่วไป

          ที่ตั้ง   

                     องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอศรีวิไล ไปทางถนน ศรีวิไล-นาแสง ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีวิไล ถึงเขตตำบลนาสิงห์ 3  กิโลเมตร  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์  ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีวิไล  6  กิโลเมตร

          เนื้อที่

                 โดยประมาณ  จำนวน 36.88 ตารางกิโลเมตร หรือ จำนวน 59,011ไร่

            ภูมิประเทศ

                        ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปตำบลนาสิงห์ เป็นพื้นที่ราบลุ่มและดอน  เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ ยางพารา ไม้ผล มีภูเขาและลำห้วยไหลผ่าน สามารถเก็บน้ำได้ดี มีหน้าดินตื้นเขินมีดินลูกรังปะปนเป็นบางส่วน ลักษณะหมู่บ้านตั้งอยู่เป็น  2  กลุ่ม ระยะห่างกันโดยประมาณ  7  กิโลเมตร

                            ทิศเหนือ         ติดกับ   พื้นที่ตำบลโคกก่อง   อำเภอบึงกาฬ                 จังหวัดบึงกาฬ

                            ทิศใต้            ติดกับ   พื้นที่ตำบลชุมภูพร     อำเภอศรีวิไล      จังหวัดบึงกาฬ

                            ทิศตะวันออก   ติดกับ   พื้นที่ตำบลนาสะแบง  อำเภอศรีวิไล      จังหวัดบึงกาฬ

                            ทิศตะวันตก     ติดกับ    พื้นที่ตำบลศรีวิไล     อำเภอศรีวิไล      จังหวัดบึงกาฬ

          จำนวนหมู่บ้าน  8  หมู่บ้าน 

           จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน  8  หมู่ 1,386  ครัวเรือน ได้แก่หมู่ที่  1-8

           หมู่ที่ 1     บ้านนาสิงห์สาคร                  จำนวน                    130  ครัวเรือน

           หมู่ที่ 2     บ้านนาทราย                         จำนวน                    194  ครัวเรือน

           หมู่ที่ 3     บ้านนาสิงห์                            จำนวน                    209  ครัวเรือน

           หมู่ที่ 4     บ้านนาทรายสามัคคี              จำนวน                    189  ครัวเรือน

           หมู่ที่ 5     บ้านทรายทอง                       จำนวน                    212  ครัวเรือน

           หมู่ที่ 6     บ้านนาทรายเจริญสุข           จำนวน                    205   ครัวเรือน

           หมู่ที่ 7     บ้านนาสิงห์บุรี                       จำนวน                    110   ครัวเรือน

           หมู่ที่ 8     บ้านนาสิงห์รุ่งเรือง                จำนวน                    137   ครัวเรือน

           จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มบางส่วน    -     หมู่  ได้แก่หมู่ที่      -

          ท้องถิ่นอื่นในตำบล

                 -   จำนวนเทศบาล                 -       แห่ง

                 -    จำนวนสุขาภิบาล              -       แห่ง

            ประชากร

                         ประชากรทั้งสิ้น 6,271   แยกเป็นชาย  3,069  คน    หญิง 3,202  คน